AVIS LEGAL
Cefrusa Mercabarna

L'ús del lloc web de Cefrusa.es està regit pels següents termes i condicions.

Drets i Copyright
Els continguts del lloc web Cefrusa.es estan protegits per les lleis de copyright i trademark. No està permesa la publicació, reproducció, manipulació ni l'ús públic de cap tipus de contingut del lloc web sense l'autorització prèvia i per escrit de Cefrusa Serveis Frigorífics SA Fora de l'ús individual, la reproducció, total o parcial, dels continguts d'aquest lloc web està terminantment prohibida. El permís per a ús individual no permet la incorporació dels continguts en cap publicació, treball o projecte, ni la còpia en discs durs o suports electrònics de cap tipus ni qualsevol altre ús del lloc web sense previ consentiment escrit per part de Cefrusa Serveis Frigorífics S.A.